Warning: Use of undefined constant MSW_WPFM_FILE - assumed 'MSW_WPFM_FILE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/submon15/public_html/canyonsdelmaresme.cat/wp-content/plugins/wordpress-file-monitor/wordpress-file-monitor.php on line 39
Arts de pesca | Canyons del Maresme

Arts de pesca

Home / Peix de Custòdia / Arts de pesca

El Peix De Custòdia és un producte fresc amb el valor afegit de provenir d’una activitat artesanal i de ser un producte de territori.

En haver estat pescat amb arts menors es tracta d’un producte que ajuda a la conservació de l’hàbitat, ja que les tècniques utilitzades són compatibles amb l’existència d’altres espècies, com els cetacis, i no destrueixen el medi. A més, és un producte de proximitat, que s’integra dins del territori, i que potencia un sector en regressió. Però, tot i que aquests mètodes malmeten menys l’ecosistema, la pesca no deixa de ser una activitat extractiva que té un impacte en el medi i, per tant, s’ha de realitzar respectant sempre la legislació vigent (èpoques de veda, talles mínimes, quotes de captura…).

A continuació es descriuen els diferents tipus de pesca considerades arts menors que es practiquen a Catalunya.

PALANGRE

El palangre és un art de pesca basat en l’ús de molts hams amb esquer, i podem distingir entre palangre de fons i palangre de superfície.

Com es mostra a la figura, el palangre consta de 3 parts:

– Corda mare: És la línia sintètica de la qual pengen els hams. Pot tenir fins a 50 Km de llargada i un màxim de 10 mil hams en el palangre de superfície, o fins a 7 km amb un màxim de 3000 hams en el palangre de fons.

Braçolades: Són els fils de niló que pengen de la corda mare i a l’altre extrem tenen l’ham.

Ham: És de mida variable, segons el peix que es vol pescar, i conté un esquer de verat, sardina o similar.

Palangre. Font: http://www20.gencat.cat

Els pescadors poden submergir la corda mare a diferents profunditats gràcies a un sistema de boies, flotadors i ploms.

El palangre de fons és un art selectiu, amb menys llargada de línia i menys hams que el palangre de superfície. Els pescadors fan servir caladors tradicionals i els exploten segons l’estacionalitat.

Espècies capturades: Tot tipus de peixos costaners, ja que segons el tipus i mida de l’ham es busquen diferents espècies. Les principals són lluç, llobarro, raor, congre…

Pescador de palangre col·locant els hams. Font: SUBMON.

NANSES

Tenen forma troncocònica i per un extrem s’estrenyen per formar la boca, anomenada estreta. Aquesta es pot obrir i tancar amb una tapa, per poder-hi col·locar l’esquer i recollir els peixos que hi cauen. Tradicionalment es feien amb vímet o jonc, però al llarg del temps el niló ha anat substituint aquests materials.

Nansa. Font: http://www20.gencat.cat

Espècies capturades: Amb les nanses el més freqüent és agafar crustacis, com la llagosta, cefalòpodes i peixos demersals com neros, congres, sards, cànteres, morenes i altres.

CADUPS

Són uns instruments de fang de secció circular o quadrada i amb un forat a la base. Tenen una alçada d’uns 35 cm, amb un diàmetre de 15 cm a la boca i de 10 cm a la base, tot i que els de secció quadrada són una miqueta més baixos. Aquests tenen l’avantatge de no rodar en el fons i tenir més estabilitat, però els de secció circular s’utilitzen amb més freqüència.

Existeixen alguns cadups de plàstic, però el més comú és que siguin de fang, ja que resulten més estables en el fons perquè pesen més.

Cadups. Font: SUBMON.

Els cadups i les nanses són mètodes de pesca molt selectius i tenen un baix impacte en el medi. Per això són considerats una de les tècniques de pesca artesanal més sostenibles, sempre que es compleixin les regulacions pesqueres.

Espècie capturada: L’espècie objectiu és exclusivament el pop roquer (Octopus vulgaris).

TREMALL

És un art de pesca molt popular a les nostres costes, i genèricament s’anomena “xarxa”. Està formada per peces d’1,5 m d’alçada i mesuren entre 80 i 100 cm de longitud.

Com el seu nom indica, consisteix en tres xarxes: Els armalls, dues xarxes exteriors amb la mateixa llum de malla, i el lli, al mig d’aquestes, que és una xarxa interior amb llum de mTota més petita però que fa el doble en superfície a les altres dues. El tremall es cala a la nit i es recull l’endemà al matí.

Tremall. Font: http://www20.gencat.cat

Un sistema de flotadors, ploms i suros permet mantenir-les en vertical i a la profunditat desitjada. Com que les tres xarxes van lligades, el lli fa bosses i els peixos hi queden embolicats, i sovint queden vius fins a la recollida de l’art. Per això el peix capturat amb tremall és tan valorat.

Es tracta d’una pesca molt selectiva, sempre que no es deixi submergit més hores de les permeses per capturar més peix i que es compleixin la llargada establerta de les xarxes.

Espècies capturades: S’agafen espècies molt diverses, per exemple sípia, llobarro, moll, llíssera, pagell, besuc, llenguado, escórpora, sard, xucla, etc.

Embarcació de tremTot on es pot apreciar la xarxa. Font: SUBMON.

GÀBIES DE MARISQUEIG

Es tracta d’un orneig molt senzill que consta d’una estructura de forma paral·lelepipèdica feta de ferro i oberta per un costat, la boca, on hi ha unes llargues punxes de ferro que fan que la gàbia es clavi parcialment al fons i així es puguin agafar els animals que estan més colgats. L’art funciona estirant les gàbies mentre l’embarcació es mou.

Gàbies de marisqueig. Font: http://www.cometadigital.com

La pesca amb les gàbies és força senzilla i es realitza a prop de la costa, rarament es sobrepassen els 15 m de fondària i sovint ho fan prop del rompent de les onades.

El producte de la pesca es separa per espècies i després es passen els animals per un sedàs, de manera que només quedin a bord els que tenen la mida establerta per la legislació i són aptes per vendre. Els altres, vius, es tornen al mar.

Espècies capturades: Diferents tipus de crustacis.

ENCERCLAMENT

L’art d’encerclament de petits pelàgics consta  d’una xarxa d’entre 300-500 metres de longitud i d’uns 80 metres de peralt, tot i que les mides varien molt segons la zona. La xarxa té una relinga de suros a la part superior i una plomada a la part inferior perquè suri a la superfície una vegada calada i es mantingui vertical sota l’aigua.

Encerclament. Font: http://www20.gencat.cat

La xarxa es cala per encerclar moles de peix blau, aleshores es tanca mitjançant la sàgola per la part inferior, embossant el peix i evitant que s’escapi, i es puja la captura a bord. La llum de malla és de 14-15 mm tot i que per pescar sardina pot ser més clara de 16-18 mm. La pesca d’encerclament es fa de nit, i durant els moments previs a la calada de l’art els pescadors utilitzen un bot de llums per a concentrar-hi el peix, que s’apropa a la claror.

No es tracta d’un art de pesca artesanal i d’un art menor, però és una pesqueria molt selectiva, ja que es cala directament sobre una mola d’una mateixa espècie. És una modalitat de pesca molt antiga i s’estén per tota la Mediterrània.

Espècies capturades: Espècies de peix blau de vida curta, com sorell, sardina, verat, boga, o seitó.